Aktuális  
  Főiskolánk  
Felvételi
  Könyvtár  
  Építkezés  
  Kapcsolatok  

Vizsga tematikák

Kántor szak


Kántor szak
I. Az ének - zenei alkalmassági vizsga tematikája:
a). Ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória ellenőrzése - rövid ritmussorok visszahangoztatása tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva
b). Szolmizálás az általános iskolai V - VII. osztályos ének - zene tankönyvek alapján
c). Az V - VIII. osztály zenei anyaga:
- vonalrendszer, kulcs, módosító jelek, hangértékek, szünetjelek, értéknyújtó jelek, rendkívüli értékfelosztás: a triola,az ütemek: 2/4 , 3/4 , 4/4 ; 3/8 , 6/8
- a szinkópa és kontratimp; hangközök; hangsorok: pentatónia (ötfokúság); dúr és moll hangsorok: C-dúr -á-moll; G-dúr - é-moll; F-dúr - d-moll
- dinamikai jelek, tempó jelzések
d). Népdalismeret: 10 népdal jegyzékét a jelölt átadja a bizottságnak, ebből egyet választanak eléneklésre.
e). Egyházi énekismeret. 20 szabadon választott gyülekezeti ének, aminek az első versszakát minden jelölt a saját felekezete énekeskönyve alapján tanulja meg. Ezen énekek első versszaka könyv nélkül énekelendő.
II. Egyházi elbeszélgetés tematikája - Bibliaismeret:
a.) Ószövetség: különös tekintettel Mózes I.-II. könyvére
b.) Újszövetség: különös tekintettel a négy evangéliumra
III. Egészségi alkalmassági vizsgálat
Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított igazolást kell csatolnia arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved.